Η εγγραφή στην εφαρμογή δεν είναι διαθέσιμη λόγω παρέλευσης της σχετικής προθεσμίας (30/04/2015) που προβλέπεται στην εκδοθείσα Πρόσκληση του ΤΕΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης